Kredyt – definicja

Kredyt – definicja

POJĘCIE KREDYTU

Co to jest kredyt? Prawną definicję kredytu znajdziemy w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe1. Mianowicie, zgodnie z art. 69 ust. 1 przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

UMOWA KREDYTU

Umowa kredytu zawiera zobowiązania dla obu stron umowy kredytu. Umowa kredytu zawierana jest w formie pisemnej i określa:

  1. Strony umowy kredytu,
  2. Kwotę i walutę kredytu,
  3. Cel, na który kredyt zostaje udzielony,
  4. Terminy oraz warunki spłaty kredytu,
  5. Wysokość oprocentowania kredytu oraz warunki jego zmiany,
  6. Sposób ubezpieczenia kredytu,
  7. Uprawnienia banku co do kontroli spłaty kredytu,
  8. Warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

STRONY UMOWY KREDYTU

Na co wskazuje już sama definicja kredytu może nam udzielić wyłącznie bank bądź SKOK. Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym2. Zatem definicja kredytu/ umowy kredytu jak i podmioty tej umowy są ściśle uregulowane prawnie. To ustawa określa kto może udzielić nam kredytu i w jakiej formie. Warto wiedzieć, że bank bądź SKOK udziela kredytu nie z własnych pieniędzy. Oznacza to nic innego jak fakt, że bank nie jest właścicielem pieniędzy, które pożycza. Pieniądze w banku to tak na prawdę pieniądze ich klientów, powierzone im w różnych formach. W przypadku SKOK-u są to pieniądze ich członków. Zatem kredytodawcą jest bank bądź SKOK. Drugą stroną umowy jest kredytobiorca. Kredytobiorcą może być zarówno osoba prywatna, firma czy też instytucja.

CEL, NA KTÓRY KREDYT ZOSTAJE UDZIELONY.

Umowa kredytu, jest szczególnym rodzajem umowy, która musi zawierać cel, na który jest on udzielany. Może być to przykładowo zakup mieszkania, zakup samochodu czy zakup sprzętu RTV. W przypadku tego rodzaju kredytu, nie otrzymujemu pieniędzy „do ręki”. Co więcej, bezpośrednio, w ogóle nie otrzymujemy tych pieniędzy. Pieniądze pochodzące z kredytu trafiają bezpośrednio to sprzedawcy np. mieszkania, samochodu czy sklepu sprzedającego nam artykuły gospodarstwa domowego. Zatem pieniądze pochodzące z kredytu trafiają z banku bezpośrednio do sprzedawcy produktu z pominięciem kredytobiorcy. Innym rodzajem kredytu jest kredyt gotówkowy. W tym przypadku pieniądze z kredytu wypłacane są w gotówce bądź przelewane na konto kredytobiorcy. Kredyt gotówkowy może być także spożytkowany na dowolny cel kredytobiorcy. To kredytobiorca ustala na co wyda pieniądze pochodzące z kredytu gotówkowego.

SPOSÓB UBEZPIECZENIA KREDYTU.

W celu zabezpieczenia spłaty rat kredytu banki często obligują swoich klientów do zabezpieczenia kredytu. Kosztami ubezpieczenia kredytu obciążony jest kredytobiorca. W przypadku małych kwot zabezpieczenie spłaty kredytu może mieć mniejsze znaczenie. Jednakaże w przypadku dużych kwot ubezpieczenie spłaty rat kredytu jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Pozwala to ubezpieczyć kredy na wypadek zgonu, trudności finansowych, utraty pracy itd. Dzięki temu możemy np. odroczyć spłatę kredytu na czas określony w umowie.

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2017 poz. 1876).

2 Art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2017 poz. 1876).

Dodaj komentarz