Na czym polega podział majątku?

Na czym polega podział majątku?

Podział majątku może być dokonywany z kilku powodów. Należą do nich rozwód, podział mienia w toku postępowania spadkowego, gdy brak testamentu sporządzonego przez osobę zmarłą, która pozostawiła po sobie majątek w postaci lokalu, budynku czy też gruntów. Sprawy takie nie należą do najłatwiejszych i z pewnością wymagają wyceny na konkretnym mieniu, wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Jej rezultatem jest operat szacunkowy ustalający wartość danych nieruchomości, ważną dla przydzielenia odpowiednich części majątku rozwodzącym się małżonkom lub też dzieciom po śmierci jednego lub obojga rodziców.

Często bywa tak, że aby podzielić sprawiedliwie przysługujące określonym osobom mienie, decydują się one na sprzedaż i podział finansów uzyskanych z tego tytułu. Wiele zależy od tego jak przebiega postępowanie, czy jest ono przeprowadzane przez sąd czy też nie. Zazwyczaj decydujemy się na załatwienie spraw przez sąd, zwłaszcza, jeśli nie ma zgody między członkami rodziny czy małżonkami. W chwili ustania wspólnoty majątkowej w przypadku rozwodu podział majątku odbywa się na wyraźne życzenie stron. Powinny one wtedy złożyć stosowny wniosek do sądu, w którym dokładnie wymienia się posiadane ruchomości jak też nieruchomości wraz z dokumentami potwierdzającymi ich posiadanie. Nieruchomości są wyceniane przez sąd wedle stanu na dzień wspólności majątkowej a ich wartość określana zważywszy na ceny rynkowe w chwili podziału. Jeśli małżonkowie nie dojdą do porozumienia co do wartości mienia, konieczne staje się powołanie biegłego rzeczoznawcy majątkowego, a kosztami jego pracy obciążone są strony sporu.

Nieruchomości najczęściej bywają wspólną własnością eks-małżonków, dlatego ich podział może nastręczać wiele trudności. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się być sprzedaż mieszkania i równy podział zysków pomiędzy obie strony, a żeby tego dokonać nie obejdzie się bez wyceny mieszkania bądź domu. W zasadzie nie różni się ona niczym od pozostałych wycen nieruchomości.

Tutaj także pracujący dla nas rzeczoznawca wykona operat szacunkowy, na podstawie którego zostanie określona cena sprzedaży. Jeśli są to wyceny wykonywane na potrzeby sądu, to ich autorem może być tylko licencjonowany rzeczoznawca majątkowy. Działa on w oparciu o dokumenty jakie przedłożą mu wnioskodawcy jak też własne obserwacje i podejście wyceny oraz zastosowane metody i techniki wyceny. Wycena nieruchomości zlecona rzetelnemu rzeczoznawcy znacznie ułatwia i przyspiesza załatwienie spraw, zwłaszcza tych w toku postępowania sądowego. Kosztami są obciążeni spadkobiercy czy też współwłaściciele, jednak są to wydatki konieczne, a uzyskana w ten sposób wycena staje się potwierdzeniem możliwie jak najbardziej zbliżonej do stanu faktycznego wartości.

Dodaj komentarz